متاورس و مدرسهنشست «متاورس و مدرسه» برگزار می‌شود

نشست «متاورس و مدرسه» به همت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می‌شود.