میز خدمت


اطلاعات و آمار در رابطه با خدمات در حال ارائه
مشاوره الکترونیکی(مشاوره برخط)


عنوان خدمت و شناسهزیرخدمتنحوه ارائه خدمتراهنمای خدمتشناسنامه خدمتبیانیه توافق سطح خدمتسوالات متداولشماره تماس و نام واحد پاسخگو
1. تالیف کتب درسی مورد
نیاز رشته های مختلف
شناسه خدمت: 18081263000
الکترونیکراهنماشناسنامهآنی انجام می شود88301481
گروه پشتیبانی
پایگاه کتابهای درسی
الکترونیکراهنماشناسنامهآنی انجام می شودسوالات متداول
الکترونیکآنی انجام می شود
2. تولید مواد رسانه های آموزشی
شناسه خدمت: 18081263101
الکترونیکراهنمای ثبت نام
راهنمای کاربری دانش‌آموز
راهنمای کاربری معلم
شناسنامهآنی انجام می شودسوالات متداول88490107
گروه تولید
محتوای الکترونیکی (رشد)
الکترونیکراهنماشناسنامهدر بخش فروش مجلات، پس از تکمیل فرم ثبت نام و واریز وجه، از طریق پست ارسال می‌شودسوالات متداولگروه پشتیبانی سایت مجلات رشد : 88490108
3. ثبت نام و توزیع کتب و
مواد رسانه های آموزشی
شناسه خدمت: 18081263102
الکترونیکراهنماشناسنامهبه محض تکمیل فرم و ارسال اطلاعات انجام می شودسوالات متداول88302026
88301481
88490220
88823140
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد اموزشی
4. تدوین استانداردهای تولید
منابع کمک درسی و کمک آموزشی
و نظارت بر تهیه و توزیع آنها
شناسه خدمت: 18081263103
الکترونیکراهنماشناسنامهبه محض تکمیل فرم و ارسال اطلاعات انجام می شودسوالات متداول88839166
88306071
گروه ساماندهی مواد
و رسانه های آموزشی مکتوب
الکترونیکراهنماشناسنامهبه محض تکمیل فرم و ارسال اطلاعات انجام می شودسوالات متداول88490724
گروه ارزیابی و کنترل کیفیت
محصولات آموزشی و تربیتی رشد
  • دیدارهای مردمی معاون وزیر در سال 1401
  • راهبرد دستگاه در حوزه توسعه خدمات الکترونیکی
  • بیانیه توافقنامه سطح خدمات
  • بیانیه حریم خصوصی کاربران
  • بیانیه راهبرد مشارکت دستگاه با مردم
  • دستورالعمل بروز رسانی پرتال
  • اخبار مناقصات و مزایدات از طریق سامانه ستاد