خدماتکتاب درسی و برنامه درسی

راهنماهای برنامه درسی               http://oerp.ir/rahnamaha

جشنواره ها

جشنواره تصویرگری جلد کتاب درسی          http://tcif.oerp.ir

جشنواره بین المللی فیلم رشد               http://eff.roshd.ir

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی          http://ecclub.roshd.ir

نشریات

نشریات الکترونیک سازمان            http://www.oerp.ir/nashriat

نشریات صوتی سازمان             http://www.oerp.ir/audio-list

انتشارات مدرسه                                   http://www.enma.ir

نشریات علمی پژوهش سازمان (صفحه ارسال مقاله)

بنیاد ICDL ایران

لیست مراکز                http://iranicdl.ir/ICDL/Center/Mojavez/CentersList.aspx

درخواست گواهینامه http://iranicdl.ir/ICDL/Login.aspx

شبکه رشد

سایت رشد                                     https://www.roshd.ir

باشگاه معلمان  https://www.roshd.ir/omoumi/Teacher-Club

مرکز یادگیری معلم          https://www.roshd.ir/omoumi/TLC

منابع آموزشی و تربیتی https://www.roshd.ir/omoumi/Resource

روابط عمومی

افکارسنجی ها http://www.oerp.ir/poll

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

درون سازمانی

سامانه پذیرش و بررسی پیشنهادها http://pishnahad.oerp.ir

اتوماسیون اداری http://automation.oerp.ir/EOrg/Login.aspx?ReturnUrl=%2feorg%2f

حضور و غیاب     http://10.30.114.135

پایش (بودجه ریزی عملیاتی)  http://10.30.114.136  

آموزش ضمن خدمت http://ltms.medu.ir/Login.aspx

اسکان مهمانان فرهنگی            http://saf.roshd.ir

پنجره واحد خدمات  (service desk))                 http://my.oerp.ir

 تدارکات الکترونیکی دولت                     https://www.setadiran.ir   

سیمرغ (سیستم  اطلاعات کتابشناختی و دیجیتال)          http://splib.oerp.ir/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll