آغاز بهسازی کتاب‌های درسی از منظر هدایت تحصیلیفرایند بهسازی کتاب‌های درسی دوره تحصیلی متوسطه اول از منظر هدایت تحصیلی آغاز شد.

توانمندسازی معلمان یکی از الزمات تحول در نظام آموزش و پرورش روزآمدسازی نظام برنامة‌ درسی (کتاب‌های درسی و...) می‌باشد اما سؤال کلیدی آن است که با کدام منطق (رویکرد و...) این کتاب‌ها باید بهسازی شوند.

یکی از رویکردهای اصلی در اصلاح کتاب‌های درسی، توجه به‌اصول و اهداف هر یک از دوره‌های تحصیلی است؛

از میان دوره‌های تحصیلی، دورة متوسطة اول از حساسیت خاصی برخوردار است زیرا این دوره، دورة انتخاب و تصمیم‌گیری، انتخاب آینده مسیر زندگی در‌ ابعاد تحصیلی، اجتماعی و به عبارت دیگر دورة هویت‌یابی است.

پرورش استعداد و امکان انتخاب‌های مختلف و به‌کارگیری آن در موقعیت‌های فردی برای شناسایی هویت ویژه یکی از مهمترین اصول حاکم بر این دوره می‌باشد. (مبانی نظری سند تحول ص 349)

براساس این اصل کلی، یکی از مهمترین اهداف مصوب این دورة تحصیلی، شناخت حرف، مشاغل و کسب صلاحیت‌های فنی پایه در تولید و عرضه محصول متناسب با استعداد و علایق، برای برنامه‌ریزی انتخاب مسیر شغلی آینده می‌باشد.

باتوجه به اصول و اهداف فوق، زمینه‌سازی جهت تقویت مهارت انتخاب‌گری وتصمیم‌گیری در این دوره بسیار مهم است

بر همین اساس کمیته برنامه‌ درسی و هدایت تحصیلی در دفتر برنامه‌ریزی درسی و تألیف دوره ابتدایی و متوسطه نظری، تشکیل شد تا پس‌از بررسی همه‌جانبه در زمینة استعداد، آینده شغلی براساس فناوری‌های جدید، بهسازی برخی از کتاب‌های درسی متوسطه اول حضور مسئولان دفتر تالیف و رؤسا‌ی گروه‌های درسی مرتبط مصوب و فرایند آغاز شد.

اولین جلسه هم‌فکری با گروه‌های آموزشی متوسطة اول شهرتهران، 27 مهرماه برگزار و قرار شد همکاران نمونه فعالیت‌های پیشنهادی خود را براساس شایستگی‌های هدایت تحصیلی تدوین و برای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ارسال کنند.

قرار است از ظرفیت دبیرخانه‌های کشوری این دروس هم استفاده شود تا ضمن گفتمان‌سازی، زمینه فراهم شود تا از ایده‌های مؤثر معلمان در این زمینه استفاده شود.کلیات این کار با دفتر متوسطة اول وزارت آموزش‌‌‌ و‌ پرورش هماهنگ شده است تا زمینة این کار مهم را فراهم آورند.

ارسال نظر

Image CAPTCHA