معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشیهنوز اندام یَمن خونین، چهره‌ی لبنان عبوس و آینده‌ی افغانستان مبهم استسند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ آسیب‌ها و راهکارها

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی با عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ آسیب‌ها و راهکارها» این سند مهم در آموزش و پرورش را تبیین کرد.