نشست علمی تخصصینشست‌ علمی "محتوای آموزشی نافع با موضوع زبان‌های خارجی" برگزار شد

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علمی "برنامه‌ریزی درسی و محتوای آموزشی نافع" با موضوع زبان‌های خارجی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.سومین نشست علمی «محتوای آموزشی نافع با موضوع ریاضیات» برگزار شد

سومین‌ نشست‌‌ علمی «محتوای آموزشی‌ نافع با موضوع ریاضیات» با سخنرانی دکتر سیاوش شهشهانی استاد دانشگاه صنعتی شریف و دکترابراهیم ریحانی دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجایی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.تأکید بر فرهنگ‌سازی تربیت، مهارت کاربردی و دانش به عنوان اضلاع علم نافع

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی «برنامه درسی و محتوای آموزشی نافع» توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با سخنرانی عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی برگزار شد.برای دست‌یابی به علم نافع، باید ساختار نظام آموزش عمومی و برنامه درسی متحول شودهفتمین کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی

هفتمین کارگاه آموزشی و گفتمانی برنامه‌ریزی درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی 18 آبان ماه در سالن شهید سلیمی جهرمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.ششمین کارگاه آموزشی و گفتمانی برنامه‌ریزی درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی

ششمین کارگاه آموزشی و گفتمانی برنامه‌ریزی درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی به مدرسی دکتر حسن ملکی برگزار شد.کارگاه فطرت‌گرایی توحیدی با عنوان «روش تدریس»

به‌منظور به اشتراک گذاری دانش ذخیره شده برای علاقه‌مندان و بهره‌برداری هرچه بیشتر از سخنرانی و مطالب ارزنده‌ی اساتید، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛ واحد برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی مبادرت به پیاده‌سازی مطالب مطرح شده سخنرانان ارجمند کرده است.تلفیق در برنامه درسی

بمنظور به اشتراک گذاری دانش ذخیره شده برای علاقه‌مندان و بهره‌برداری هرچه بیشتر از سخنرانی و مطالب ارزنده اساتید، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛ واحد برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی مبادرت به پیاده سازی مطالب مطرح شده سخنرانان ارجمند کرده است.رویکرد و منطق در برنامه درسی

بمنظور به اشتراک گذاری دانش ذخیره شده برای علاقه‌مندان و بهره‌برداری هرچه بیشتر از سخنرانی و مطالب ارزنده اساتید، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛ واحد برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی مبادرت به پیاده سازی مطالب مطرح شده سخنرانان ارجمند کرده است.اصول انتخاب محتوای برنامه درسی

بمنظور به اشتراک گذاری دانش ذخیره شده برای علاقه‌مندان و بهره‌برداری هرچه بیشتر از سخنرانی و مطالب ارزنده اساتید، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی؛ واحد برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی مبادرت به پیاده سازی مطالب مطرح شده سخنرانان ارجمند کرده است.