دکتر احد نویدیچالش نوظهور نظام آموزش فنی وحرفه‌ای

از سال 1760 تاکنون تولید ثروت جهان 300 برابر شده است ولی فاصله طبقاتی بشدت افزایش یافته است. باوجود این، هنوز به نابرابری 1960 نرسیده‌ایم.